نازی چابکسوار

لیسانس تربیت بدنی
لیسانس معماری
مربیگری درجه ۳ از فدراسیون ژیمناستیک
از سال ۹۷
و داوری ژیمناستیک درجه ۳
مربیگری آمادگی جسمانی درجه۳
مربیگری ووشو درجه۳
وداوری درجه ۱ از فدراسیون ووشو
۵سال عضو ثابت تیم ملی ووشو(تالو)
اعزام به مسابقات جهانی ووشو در سال ۲۰۰۸(اندونزی)
دان ۳ ووشو(تالو)
۲۰سال سابقه ورزشی