مونا عسگری

کارشناس تربیت بدنی
مربیگری و علوم ورزشی
دبیر سابق تربیت بدنی
مربی رسمی فدراسیون ژیمناستیک و ژیم فورال
مربی رسمی فدراسیون شنا و نجات غریق
مربی آمادگی جسمانی و بازی و ورزش کودکان

مربی رسمی فدراسیون دو ومیدانی

۸سال سابقه آموزش رشته های شنا ،ژیمناستیک ،دو ومیدانی
کسب مقام اول استانی دو استقامتی۳۰۰۰متر
کسب مقام دوم شنای آزاد رده نوجوانان