فائزه افتخار

کارشناسی رشته تربیت بدنی
مقام استانی و کشوری کنگ فو
مربیگری زیمناستیک هنری
مربیگری ژیمناستیک فور ال
مربیگری بازی و ورزش