سامان فلاحی

ارشد تربیت بدنی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
مدرس دانشگاه تربیت بدنی ۶ سال
مربی ژیمناستیک با سابقه ۱۴ ساله
رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه بمدت ۴ سال
دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سرخس