معرفی پدیده ها

Rs-service

امیرمحمد رحمانی

کاپیتان تیم پدیده های ژیمناستیک
متولد ۸۶
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک و تیم ملی ژیمناستیک ایران
قهرمان کشور و استان خراسان رضوی
مربی آقای امیر علیشاهی

Rs-service

امیرحسین سلیمانی

متولد ۹۰
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک و هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
قهرمان استان

Rs-service

حمیدرضا اکبری

متولد ۹۲
تو تیم پدیده های ژیمناستیک و هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
قهرمان استان خراسان رضوی

مربی آقای امیر علیشاهی

Rs-service

پارسا دوست پرست

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک و هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد ۹۱
قهرمان استان

Rs-service

یوسف باقرزاده

متولد ۹۰

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک و هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

امیرعلی غنمی

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
متولد ۹۲

Rs-service

علیرضا هادی خانی

متولد ۹۴
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک

Rs-service

هیراد سوداگر

متولد 96
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
عضو باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

امیر مهدی کریمی

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد 95

Rs-service

امیریوسف گلستانی

متولد 93
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
عضو باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

سامیار صیادی

متولد 95
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

سجاد ساده

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد 94

Rs-service

سیروس قنبر دوست

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد 97

Rs-service

محمد طاها رحمانی

متولد 94
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

کیارش قربانی

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد ۹۲

Rs-service

محمدمهدی محمدی

متولد ۹۲
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجو باشگاه آنیل ژیمناستیک

Rs-service

محمدجواد صادقی

عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
هنرجوی باشگاه آنیل ژیمناستیک
متولد ۹۲

Rs-service

یزدان رضایی

متولد 94
عضو تیم پدیده های ژیمناستیک
عضو باشگاه آنیل ژیمناستیک